འབྲུག་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

SHRI GAUTAM BUDDHA VIHARA

Books

ནཱ་རོ་པའི་ལྟ་བ་མདོར་བསྡུས་པ།
View Book
Zigar Prayer
View Book
Dhon-Cha Poe-11-Dha
View Book
Kar-Chag Zhang-Tsal-Pa
View Book
Ka Go
View Book
སྔོན་འགྲོ་བསྡུས་པ།
ཀུན་གཟིགས་ཆོས་སྣང་།
View Book
Mikhrug-3
View Book
གྲུབ་སྲས་འཕགས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ།
View Book
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དག་པ་ཁུ་དབོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར།
དམར་གྱི་བཙུན་པ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན།
View Book
ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།༼དེབ་གཉིས་པ།༽
སྐྱབས་རྗེ་སེང་བྲག་རིན་པོ་ཆེ།
View Book
Zhal-Dam
View Book
Sang Ta-Shi Re-Kong
View Book
Dorjee Chodpa
View Book
Thor-Bu Chag-Chen Dris-lan Yontha
View Book
ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ། ༼དེབ་དང་པོ།༽
སྐྱབས་རྗེ་སེང་བྲག་རིན་པོ་ཆེ།
View Book
གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྔ་ཡི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།
སྒྲུབ་སྤྲུལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།
View Book
Guru Dewa
View Book
Dam Nag Ser Shun Ma
View Book

Resources

མ་རིག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་མེད་པར་བྱེད་ཐུབ་ལ། དེར་བརྟེན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་དང་ཕྱག་དཔེ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའོ།།

མཁན་པོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན།

Lineage

copyright © 2021, Coded with by KTMRush